Polityka prywatności / Regulamin

Koszyk zakupów

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego z dnia 14.02.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 4b3b2e3b-6988-4222-b1a0-c42ad21b2615.
Regulamin sklepu internetowego S.J.PROFIT
określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy,
Sklepie oraz o prawach Konsumenta
SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy
§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do
dokonania zakupu, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta,
dzięki której Kupujący może nieodpłatnie skorzystać z dodatkowych funkcji w Sklepie.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający lub zamierzający zawrzeć ze
Sprzedawcą umowę na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale
nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy S.J.PROFIT prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sjprofit.pl.
Sprzedawca – Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej:
a. Joanna Szweda, NIP 6351687468, nr REGON 240660779, przedsiębiorca działający pod firmą Joanna Szweda

 • wspólnik spółki cywilnej
  b. Sabina Ferrara-Foltyn, NIP 6351810124, nr REGON 526586168, przedsiębiorca działający pod firmą Sabina
  Ferrara-Foltyn – wspólnik spółki cywilnej
  prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą S.J. Profit Joanna Szweda, Sabina Ferrara-Foltyn
  Spółka Cywilna z siedzibą pod adresem ul. Żorska 68A, 43-180 Orzesze, NIP 6351867911, nr REGON
  52666318200000.
  Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  § 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: ul. Żorska 68A, 43-180 Orzesze
 2. Adres e-mail: biuro@sjprofit.pl
 3. Telefon: 502 365 069
 4. Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Kupującego wynika z
  podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług
  korzysta Kupujący. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej
  transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy
  przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta
  Kupujący.
  § 3 WYMOGI TECHNICZNE
 5. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  urządzenie z dostępem do Internetu
  przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 6. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto email.
  § 4 ZAKUPY W SKLEPIE
 7. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.
 8. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za
  produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 9. Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
 10. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród
  dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 11. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez
  Kupującego.
 12. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 13. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji
  poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
  § 5 PŁATNOŚCI
 14. W Sklepie dostępne są następujące metody płatności:
  a. za pośrednictwem platformy płatniczej:
  Autopay
 15. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Autopay, podmiotem świadczącym
  obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 16. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia
  roboczego od złożenia zamówienia.
 17. Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.
  Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
  § 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 18. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 19. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji
  zamówienia po jego opłaceniu.
 20. W sytuacji gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji,
  zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji.
 21. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 22. W Sklepie dostępne są następujące metody dostawy:
  a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  b. do paczkomatów InPost.
  § 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 23. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
  z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 24. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż
  przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  b. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w
  którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w
  posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia
  własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.
 25. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować
  Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w
  drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 26. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na
  końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 27. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację
  dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy.
  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 28. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu
  wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych
  kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż
  najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku
  nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego
  uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 29. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
  Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się
  na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z
  tym zwrotem.
 30. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może
  wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego
  odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 31. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Żorska 68A, 43-180 Orzesze niezwłocznie, a w każdym
  razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o
  odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar
  przed upływem terminu 14 dni.
 32. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 33. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z
  niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 34. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący
  uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej
  wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie
  towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
  § 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 35. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w
  odniesieniu do umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji
  Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin
  przydatności do użycia;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po
  otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
  zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
  dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie
  sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  § 9 REKLAMACJE
  I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 36. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z
  umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy
  Ustawy o prawach konsumenta.
 37. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji (w tym dotyczących działania Sklepu) na adres pocztowy lub
  elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 38. Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w
  Sklepie.
 39. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI
  A. Towary
 40. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z
  uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 41. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego
  dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia,
  określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest
  dłuższy.
 42. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku braku zgodności z umową,
  Kupujący uprzywilejowany może żądać:
  a. wymiany towaru,
  b. naprawy towaru.
 43. Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:
  a. obniżeniu ceny,
  b. odstąpieniu od umowy
  w sytuacji, gdy:
  Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy
  o prawach konsumenta;
  Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o
  prawach konsumenta;
  brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić
  towar do zgodności z umową;
  brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od
  umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach
  konsumenta;
  z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do
  zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego
  uprzywilejowanego.
 44. W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien
  udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój
  koszt.
 45. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest
  nieistotny.
 46. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący
  uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres ul. Żorska 68A, 43-180
  Orzesze. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w
  terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 47. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa
  obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.
  B. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 48. Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na
  stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument
  może skorzystać m.in. z:
  pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów
  Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu
  w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do
  zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod
  adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
  internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution), zapewnianej przez Komisję Europejską,
  dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
  Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:
  mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do
  którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
  Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
  https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
  pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
  Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
  sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów
  dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
 49. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do
  skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 50. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest
  dobrowolne zarówno dla Sprzedawcy jak i Konsumenta.
 51. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika
  konsumentów.
  III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI
 52. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zwraca uwagę, że do odpowiedzialności Sprzedawcy wobec
  Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany, związanej z reklamacją, stosuje się postanowienie § 11
  ust. 7.
  § 10 DANE OSOBOWE
 53. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest
  Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w
  tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują
  się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym
  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 54. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z
  zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku
  jest:
  umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b
  RODO),
  ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
  dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 55. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy.
  Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 56. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  a. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  b. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych
  Kupującego;
  c. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową
  zawartą przez Sklep;
  d. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy
  podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
 57. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  a. dostępu do swoich danych osobowych,
  b. ich sprostowania,
  c. usunięcia,
  d. ograniczenia przetwarzania,
  e. przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
  f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze
  szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).
 58. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu
  danych z § 2 Regulaminu.
 59. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć
  skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.
  § 11 ZASTRZEŻENIA
 60. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 61. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji
  Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 62. Wszelkie umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego, z
  zastrzeżeniem ust. 4.
 63. Wybór prawa polskiego dla umów zawartych na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie
  ogranicza praw tego Kupującego, przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów
  prawa, znajdujących zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w których nie ma miejsca wybór prawa.
  Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę
  szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.
 64. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 65. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, związanego z
  umową zawartą za pośrednictwem Sklepu, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 66. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym
  uprzywilejowanym, z tytułu umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu – w granicach dopuszczonych przez
  prawo – jest wyłączona.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca
uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
S.J. Profit Joanna Szweda, Sabina Ferrara-Foltyn Spółka Cywilna
ul. Żorska 68A, 43-180 Orzesze
adres e-mail: biuro@sjprofit.pl

 • Ja/My() …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym
  odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów() / o świadczenie następującej usługi():
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Data zawarcia umowy()/odbioru()
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………
  Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  Data ……………………………………..
  (*) Niepotrzebne skreślić.
Oryginalne produkty
Współpracujemy z innowacyjnymi firmami ze świata jeździeckiego
doradztwo
Nasz zespół odpowie na Państwa pytania zarówno telefonicznie jak i mailowo
Bezpieczne zakupy
Korzystamy z bezpiecznych bramek płatności